Rozpočet města Plzně

StrukturaSchválený rozpočetUpravený rozpočetSkutečnost% z upraveného rozpočtu
Příjmy 5 919 101 6 044 104 2 735 721 45.3%
Provozní příjmy 4 984 152 5 107 291 2 624 229 51.4%
Vlastní příjmy daňové 3 915 562 4 040 106 2 050 901 50.8%
Cizí daně 3 470 000 3 540 000 1 699 912 48%
DPH 1 620 000 1 640 000 768 516 46.9%
Daň z příjmů práv. osob 790 000 810 000 379 646 46.9%
Daň z příjmů fyz. osob - zvláštní sazba 85 000 85 000 39 392 46.3%
Daň ze záv.činnosti fyz. osob - sdílená 750 000 770 000 374 149 48.6%
Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % 50 000 55 000 26 862 48.8%
Daň z podnikání fyz. osob 30% 30 000 35 000 6 557 18.7%
Daň z podnikání fyz. osob-sdílená 10 000 10 000 4 215 42.2%
Daň z nemovitých věcí 135 000 135 000 100 574 74.5%
Zrušené daně 0 0 0 0.0%
Vlastní daň z příjmů práv. osob 250 000 250 000 210 486 84.2%
Poplatky 195 562 250 106 140 504 56.2%
Poplatky v oblasti živ. prostředí 39 000 43 500 22 275 51.2%
Místní poplatky 18 160 18 160 11 803 65%
Správní poplatky 40 202 40 246 24 663 61.3%
Ostatní poplatky a odvody 98 200 148 200 81 762 55.2%
Vlastní příjmy nedaňové 947 712 883 145 437 811 49.6%
Příjmy z vlastní činnosti 114 997 116 125 61 654 53.1%
Odvody vlastních příspěvkových org. 4 090 5 541 2 161 39%
Příjmy z pronájmu majetku 646 026 646 091 340 733 52.7%
Příjmy z úroků 2 623 2 623 753 28.7%
Kurzové zisky 0 0 0 0.0%
Příjmy z podílu na zisku a dividend 130 000 60 000 0 0%
Sankční platby 21 404 21 554 11 886 55.1%
Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 455 455 505 111.1%
Ostatní nedaňové příjmy 24 108 26 747 18 433 68.9%
Přijaté splátky půjčených prostředků 4 009 4 009 1 685 42%
Přijaté dotace provozní 120 878 184 040 135 517 73.6%
Souhrnný dotační vztah 120 869 120 869 60 435 50%
Ze státního rozpočtu ostatní 9 31 927 43 838 137.3%
Ze státních fondů 0 0 0 0.0%
Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0 0 0 0.0%
Dotace od krajů a regionálních rad 0 31 244 31 244 100%
Dotace od obcí 0 0 0 0.0%
Dotace ze zahraničí 0 0 0 0.0%
Ostatní přijaté dotace 0 0 0 0.0%
Kapitálové příjmy 934 949 936 813 111 492 11.9%
Vlastní příjmy kapitálové 929 900 930 028 106 248 11.4%
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 929 900 930 028 106 248 11.4%
Příjmy z prodeje pozemků 17 000 17 000 85 583 503.4%
Příjmy z prodeje domů a TI 40 000 40 000 19 693 49.2%
Příjmy z prodeje bytů a nebytů 14 000 14 000 759 5.4%
Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 858 900 859 028 213 0%
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0 0 0 0.0%
Ostatní kapitálové příjmy 0 0 0 0.0%
Přijaté dotace investiční 5 049 6 785 5 243 77.3%
Souhrnný dotační vztah 0 0 0 0.0%
Ze státního rozpočtu ostatní 5 049 6 716 5 174 77%
Ze státních fondů 0 70 70 100%
Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0 0 0 0.0%
Dotace od krajů a regionálních rad 0 0 0 0.0%
Dotace od obcí 0 0 0 0.0%
Dotace ze zahraničí 0 0 0 0.0%
Ostatní přijaté dotace 0 0 0 0.0%
Výdaje 5 691 013 6 075 536 2 311 617 38%
Provozní výdaje 4 298 985 4 432 376 2 039 979 46%
Běžné výdaje 1 888 234 1 969 139 794 424 40.3%
Placené úroky 62 973 62 973 31 821 50.5%
Kurzové rozdíly 5 5 3 68.4%
Vlastní daň z příjmů práv. osob 250 000 250 000 210 486 84.2%
Daň z nabytí nemovitých věcí 42 000 42 088 5 069 12%
Daň z nemovitých věcí 900 900 867 96.3%
Daň z přidané hodnoty 150 000 150 000 20 352 13.6%
Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org. 852 294 900 655 468 241 52%
Provozní transfery PMDP 833 184 833 184 405 659 48.7%
Provozní transfery jiným org. a veř.rozpočtům 160 107 180 826 92 107 50.9%
Provozní transfery obyvatelstvu 24 404 25 231 8 127 32.2%
Provozní transfery do zahraničí 740 740 690 93.3%
Provozní půjčené prostředky 20 20 0 0%
Ostatní provozní výdaje 34 124 16 615 2 131 12.8%
Kapitálové výdaje 1 392 028 1 643 161 271 638 16.5%
Stavební investice 1 180 446 1 374 404 175 167 12.7%
Nestavební investice 28 355 45 234 9 672 21.4%
Pořízení budov, pozemků a infrastruktury 77 750 80 119 20 717 25.9%
Nákup akcií a majetkových podílů 96 177 105 458 48 089 45.6%
Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org. 2 100 29 182 14 282 48.9%
Investiční transfery PMDP 0 0 0 0.0%
Investiční transfery jiným org. a veř.rozpočtům 7 200 8 764 3 712 42.4%
Investiční transfery obyvatelstvu 0 0 0 0.0%
Investiční transfery do zahraničí 0 0 0 0.0%
Investiční půjčené prostředky 0 0 0 0.0%
Ostatní kapitálové výdaje 0 0 0 0.0%
Financování -228 088 31 432 161 903 515.1%
Financování +/- vlastní zdroje -121 327 138 193 206 202 149.2%
Použití prostředků minulých let 0 385 101 385 101 100%
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání 0 0 0 0.0%
Převody MMPxMO - podíl na daních 0 -4 697 0 0%
Převody MMPxMO - podíl na příspěvku na výkon státní správy 0 0 0 0.0%
Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií a jiných podobných her 0 0 0 0.0%
Převody MMPxMO ostatní 0 0 0 0.0%
Převody (+) 300 18 256 18 256 100%
Převody (-) 300 18 256 18 256 100%
Vlastní účelové fondy -121 327 -242 211 -178 899 73.9%
Použití vlastních fondů (+) 750 321 941 783 267 917 28.4%
Fond rezerv a rozvoje 686 191 809 829 114 629 14.2%
Fond životního prostředí 0 2 588 2 359 91.1%
Fond sociální 34 414 35 621 13 969 39.2%
Fond oprav Sylván 6 000 6 492 2 243 34.5%
Fond pro kofinancování dot.projektů 23 716 87 253 134 717 154.4%
Tvorba vlastních fondů (-) 871 648 1 183 994 446 816 37.7%
Fond rezerv a rozvoje 472 703 702 895 340 162 48.4%
Fond životního prostředí 2 525 2 679 1 427 53.3%
Fond sociální 35 062 36 865 18 467 50.1%
Fond oprav Sylván 6 000 6 589 3 431 52.1%
Fond pro kofinancování dot.projektů 355 358 434 966 83 329 19.2%
Financování +/- návratné zdroje -106 761 -106 761 -44 299 41.5%
Přijaté úvěry (+) 0 0 0 0.0%
Splátky úvěrů, půjček (-) 106 761 106 761 44 299 41.5%
Financování +/- opravné položky 0 0 0 0.0%
Nerealizované kurzové rozdíly 0 0 0 0.0%