Rozpočet města Plzně

StrukturaSchválený rozpočetUpravený rozpočetSkutečnost% z upraveného rozpočtu
Příjmy 5 573 935 6 238 485 6 347 123 101.7%
Provozní příjmy 5 373 715 5 808 290 5 915 515 101.8%
Vlastní příjmy daňové 4 456 170 4 617 605 4 682 553 101.4%
Cizí daně 3 815 000 3 965 000 4 007 625 101.1%
DPH 1 780 000 1 830 000 1 861 043 101.7%
Daň z příjmů práv. osob 890 000 940 000 918 109 97.7%
Daň z příjmů fyz. osob - zvláštní sazba 80 000 80 000 86 212 107.8%
Daň ze záv.činnosti fyz. osob - sdílená 850 000 900 000 908 328 100.9%
Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % 60 000 60 000 65 566 109.3%
Daň z podnikání fyz. osob 30% 0 0 2 753 0.0%
Daň z podnikání fyz. osob-sdílená 20 000 20 000 24 725 123.6%
Daň z nemovitých věcí 135 000 135 000 140 890 104.4%
Zrušené daně 0 0 0 0.0%
Vlastní daň z příjmů práv. osob 375 000 332 000 331 700 99.9%
Poplatky 266 170 320 605 343 228 107.1%
Poplatky v oblasti živ. prostředí 43 500 45 500 46 363 101.9%
Místní poplatky 18 140 18 358 20 885 113.8%
Správní poplatky 41 330 49 200 54 279 110.3%
Ostatní poplatky a odvody 163 200 207 547 221 700 106.8%
Vlastní příjmy nedaňové 788 687 903 262 945 539 104.7%
Příjmy z vlastní činnosti 117 594 125 340 138 665 110.6%
Odvody vlastních příspěvkových org. 3 946 7 852 7 852 100%
Příjmy z pronájmu majetku 563 576 602 360 623 997 103.6%
Příjmy z úroků 1 594 1 594 1 777 111.5%
Kurzové zisky 0 0 2 0.0%
Příjmy z podílu na zisku a dividend 50 000 50 000 50 000 100%
Sankční platby 21 797 23 747 25 264 106.4%
Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 1 455 1 855 1 869 100.7%
Ostatní nedaňové příjmy 25 691 87 480 92 311 105.5%
Přijaté splátky půjčených prostředků 3 034 3 034 3 802 125.3%
Přijaté transfery provozní 128 858 287 423 287 423 100%
Souhrnný dotační vztah 128 858 128 858 128 858 100%
Ze státního rozpočtu ostatní 0 108 917 108 917 100%
Ze státních fondů 0 0 0 0.0%
Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0 0 0 0.0%
Transfery od krajů a regionálních rad 0 49 649 49 649 100%
Transfery od obcí 0 0 0 0.0%
Transfery ze zahraničí 0 0 0 0.0%
Ostatní přijaté transfery 0 0 0 0.0%
Kapitálové příjmy 200 220 430 195 431 608 100.3%
Vlastní příjmy kapitálové 200 220 397 674 399 087 100.4%
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 200 220 397 482 398 896 100.4%
Příjmy z prodeje pozemků 111 700 263 200 262 153 99.6%
Příjmy z prodeje domů a TI 81 520 121 520 123 097 101.3%
Příjmy z prodeje bytů a nebytů 7 000 11 000 11 332 103%
Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0 1 762 2 313 131.3%
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0 0 0 0.0%
Ostatní kapitálové příjmy 0 192 192 99.9%
Přijaté transfery investiční 0 32 521 32 521 100%
Souhrnný dotační vztah 0 0 0 0.0%
Ze státního rozpočtu ostatní 0 20 053 20 053 100%
Ze státních fondů 0 2 451 2 451 100%
Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0 0 0 0.0%
Transfery od krajů a regionálních rad 0 10 016 10 016 100%
Transfery od obcí 0 0 0 0.0%
Transfery ze zahraničí 0 0 0 0.0%
Ostatní přijaté transfery 0 0 0 0.0%
Výdaje 6 102 341 5 971 462 5 693 380 95.3%
Provozní výdaje 4 459 987 4 695 148 4 565 565 97.2%
Běžné výdaje 2 069 065 2 164 590 2 065 446 95.4%
Placené úroky 59 776 59 776 57 113 95.5%
Kurzové rozdíly 5 39 20 52.5%
Vlastní daň z příjmů práv. osob 375 000 332 000 331 700 99.9%
Daň z nabytí nemovitých věcí 0 0 0 0.0%
Daň z nemovitých věcí 900 900 864 96%
Daň z přidané hodnoty 20 000 50 976 36 258 71.1%
Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org. 889 518 1 013 881 1 013 880 100%
Provozní transfery PMDP 836 094 836 094 836 094 100%
Provozní transfery jiným org. a veř.rozpočtům 168 665 186 303 183 508 98.5%
Provozní transfery obyvatelstvu 24 552 28 798 25 481 88.5%
Provozní transfery do zahraničí 740 805 802 99.6%
Provozní půjčené prostředky 0 0 0 0.0%
Ostatní provozní výdaje 15 672 20 986 14 399 68.6%
Kapitálové výdaje 1 642 354 1 276 315 1 127 815 88.4%
Stavební investice 1 392 154 955 932 818 642 85.6%
Nestavební investice 28 678 41 145 37 400 90.9%
Pořízení budov, pozemků a infrastruktury 96 250 96 383 90 960 94.4%
Nákup akcií a majetkových podílů 96 177 96 177 96 177 100%
Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org. 9 625 75 285 75 285 100%
Investiční transfery PMDP 0 0 0 0.0%
Investiční transfery jiným org. a veř.rozpočtům 3 300 11 191 9 150 81.8%
Investiční transfery obyvatelstvu 0 202 202 99.8%
Investiční transfery do zahraničí 0 0 0 0.0%
Investiční půjčené prostředky 0 0 0 0.0%
Ostatní kapitálové výdaje 16 170 0 0 0.0%
Financování 528 406 -267 023 -316 812 118.6%
Financování +/- vlastní zdroje 663 955 -131 474 -180 317 137.2%
Použití prostředků minulých let 0 283 855 283 855 100%
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání 0 0 0 0.0%
Převody MMPxMO - podíl na daních 0 0 0 0.0%
Převody MMPxMO - podíl na příspěvku na výkon státní správy 0 0 0 0.0%
Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií a jiných podobných her 0 0 0 0.0%
Převody MMPxMO ostatní -500 0 0 0.0%
Převody (+) 1 700 87 439 87 436 100%
Převody (-) 2 200 87 439 87 436 100%
Vlastní účelové fondy 664 455 -415 329 -464 172 111.8%
Použití vlastních fondů (+) 985 627 645 601 591 735 91.7%
Fond rezerv a rozvoje 903 083 525 680 478 119 91%
Fond životního prostředí 0 3 884 3 883 100%
Fond sociální 37 065 41 278 38 112 92.3%
Fond oprav Sylván 6 000 6 548 6 481 99%
Fond pro kofinancování dot.projektů 39 479 68 211 65 141 95.5%
Tvorba vlastních fondů (-) 321 172 1 060 930 1 055 907 99.5%
Fond rezerv a rozvoje 125 047 662 324 663 047 100.1%
Fond životního prostředí 2 625 2 625 3 670 139.8%
Fond sociální 36 780 38 574 38 511 99.8%
Fond oprav Sylván 6 000 6 601 6 917 104.8%
Fond pro kofinancování dot.projektů 150 720 350 805 343 761 98%
Financování +/- návratné zdroje -135 549 -135 549 -135 159 99.7%
Přijaté úvěry (+) 0 0 0 0.0%
Splátky úvěrů, půjček (-) 135 549 135 549 135 159 99.7%
Financování +/- opravné položky 0 0 -1 335 0.0%
Nerealizované kurzové rozdíly 0 0 -1 335 0.0%