Rozpočet města Plzně

StrukturaSchválený rozpočetUpravený rozpočetSkutečnost% z upraveného rozpočtu
Příjmy 5 573 935 5 797 230 3 317 117 57.2%
Provozní příjmy 5 373 715 5 471 814 3 004 180 54.9%
Vlastní příjmy daňové 4 456 170 4 476 177 2 394 094 53.5%
Cizí daně 3 815 000 3 815 000 1 886 784 49.5%
DPH 1 780 000 1 780 000 881 160 49.5%
Daň z příjmů práv. osob 890 000 890 000 405 753 45.6%
Daň z příjmů fyz. osob - zvláštní sazba 80 000 80 000 38 209 47.8%
Daň ze záv.činnosti fyz. osob - sdílená 850 000 850 000 420 399 49.5%
Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % 60 000 60 000 29 917 49.9%
Daň z podnikání fyz. osob 30% 0 0 2 753 0.0%
Daň z podnikání fyz. osob-sdílená 20 000 20 000 5 711 28.6%
Daň z nemovitých věcí 135 000 135 000 102 882 76.2%
Zrušené daně 0 0 0 0.0%
Vlastní daň z příjmů práv. osob 375 000 375 000 331 700 88.5%
Poplatky 266 170 286 177 175 610 61.4%
Poplatky v oblasti živ. prostředí 43 500 43 500 23 210 53.4%
Místní poplatky 18 140 18 140 11 205 61.8%
Správní poplatky 41 330 41 330 26 494 64.1%
Ostatní poplatky a odvody 163 200 183 207 114 702 62.6%
Vlastní příjmy nedaňové 788 687 796 454 473 912 59.5%
Příjmy z vlastní činnosti 117 594 117 576 64 271 54.7%
Odvody vlastních příspěvkových org. 3 946 8 777 5 620 64%
Příjmy z pronájmu majetku 563 576 564 080 312 293 55.4%
Příjmy z úroků 1 594 1 594 858 53.9%
Kurzové zisky 0 0 0 0.0%
Příjmy z podílu na zisku a dividend 50 000 50 000 0 0%
Sankční platby 21 797 21 797 12 358 56.7%
Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 1 455 1 455 837 57.6%
Ostatní nedaňové příjmy 25 691 28 141 76 179 270.7%
Přijaté splátky půjčených prostředků 3 034 3 034 1 496 49.3%
Přijaté dotace provozní 128 858 199 183 136 175 68.4%
Souhrnný dotační vztah 128 858 128 858 64 428 50%
Ze státního rozpočtu ostatní 0 36 989 38 411 103.8%
Ze státních fondů 0 0 0 0.0%
Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0 0 0 0.0%
Dotace od krajů a regionálních rad 0 33 336 33 336 100%
Dotace od obcí 0 0 0 0.0%
Dotace ze zahraničí 0 0 0 0.0%
Ostatní přijaté dotace 0 0 0 0.0%
Kapitálové příjmy 200 220 325 417 312 937 96.2%
Vlastní příjmy kapitálové 200 220 315 830 310 844 98.4%
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 200 220 315 830 310 844 98.4%
Příjmy z prodeje pozemků 111 700 206 700 194 461 94.1%
Příjmy z prodeje domů a TI 81 520 101 520 103 752 102.2%
Příjmy z prodeje bytů a nebytů 7 000 7 000 11 148 159.3%
Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0 610 1 483 243%
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0 0 0 0.0%
Ostatní kapitálové příjmy 0 0 0 0.0%
Přijaté dotace investiční 0 9 587 2 093 21.8%
Souhrnný dotační vztah 0 0 0 0.0%
Ze státního rozpočtu ostatní 0 9 587 2 093 21.8%
Ze státních fondů 0 0 0 0.0%
Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0 0 0 0.0%
Dotace od krajů a regionálních rad 0 0 0 0.0%
Dotace od obcí 0 0 0 0.0%
Dotace ze zahraničí 0 0 0 0.0%
Ostatní přijaté dotace 0 0 0 0.0%
Výdaje 6 102 341 6 454 761 2 718 726 42.1%
Provozní výdaje 4 459 987 4 648 899 2 325 222 50%
Běžné výdaje 2 069 065 2 142 545 907 803 42.4%
Placené úroky 59 776 59 776 30 216 50.5%
Kurzové rozdíly 5 9 3 35.7%
Vlastní daň z příjmů práv. osob 375 000 375 000 331 700 88.5%
Daň z nabytí nemovitých věcí 0 0 0 0.0%
Daň z nemovitých věcí 900 900 864 96%
Daň z přidané hodnoty 20 000 43 800 32 653 74.6%
Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org. 889 518 962 695 496 761 51.6%
Provozní transfery PMDP 836 094 836 094 418 047 50%
Provozní transfery jiným org. a veř.rozpočtům 168 665 186 538 96 131 51.5%
Provozní transfery obyvatelstvu 24 552 26 623 9 519 35.8%
Provozní transfery do zahraničí 740 880 762 86.6%
Provozní půjčené prostředky 0 0 0 0.0%
Ostatní provozní výdaje 15 672 14 039 763 5.4%
Kapitálové výdaje 1 642 354 1 805 862 393 504 21.8%
Stavební investice 1 392 154 1 521 518 243 851 16%
Nestavební investice 28 678 45 050 4 696 10.4%
Pořízení budov, pozemků a infrastruktury 96 250 100 023 64 576 64.6%
Nákup akcií a majetkových podílů 96 177 96 177 48 089 50%
Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org. 9 625 32 141 28 965 90.1%
Investiční transfery PMDP 0 0 0 0.0%
Investiční transfery jiným org. a veř.rozpočtům 3 300 10 907 3 327 30.5%
Investiční transfery obyvatelstvu 0 46 0 0%
Investiční transfery do zahraničí 0 0 0 0.0%
Investiční půjčené prostředky 0 0 0 0.0%
Ostatní kapitálové výdaje 16 170 0 0 0.0%
Financování 528 406 657 531 -27 284 -4.1%
Financování +/- vlastní zdroje 663 955 793 080 35 196 4.4%
Použití prostředků minulých let 0 283 855 283 855 100%
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání 0 0 0 0.0%
Převody MMPxMO - podíl na daních 0 0 0 0.0%
Převody MMPxMO - podíl na příspěvku na výkon státní správy 0 0 0 0.0%
Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií a jiných podobných her 0 0 0 0.0%
Převody MMPxMO ostatní -500 -5 137 0 0%
Převody (+) 1 700 52 688 52 686 100%
Převody (-) 2 200 57 825 52 686 91.1%
Vlastní účelové fondy 664 455 514 362 -248 658 -48.3%
Použití vlastních fondů (+) 985 627 1 154 976 265 591 23%
Fond rezerv a rozvoje 903 083 1 021 098 179 209 17.6%
Fond životního prostředí 0 2 443 2 207 90.4%
Fond sociální 37 065 38 582 13 360 34.6%
Fond oprav Sylván 6 000 6 548 3 702 56.5%
Fond pro kofinancování dot.projektů 39 479 86 305 67 113 77.8%
Tvorba vlastních fondů (-) 321 172 640 614 514 250 80.3%
Fond rezerv a rozvoje 125 047 262 568 181 032 68.9%
Fond životního prostředí 2 625 2 625 1 413 53.8%
Fond sociální 36 780 38 338 19 655 51.3%
Fond oprav Sylván 6 000 6 601 3 479 52.7%
Fond pro kofinancování dot.projektů 150 720 330 482 308 670 93.4%
Financování +/- návratné zdroje -135 549 -135 549 -62 481 46.1%
Přijaté úvěry (+) 0 0 0 0.0%
Splátky úvěrů, půjček (-) 135 549 135 549 62 481 46.1%
Financování +/- opravné položky 0 0 0 0.0%
Nerealizované kurzové rozdíly 0 0 0 0.0%